Helsedirektoratet søker erfaringskonsulenter til prosjektgruppe

Helsedirektoratet har bedt oss dele følgende: 

Har du lyst til å bidra i utvikling av morgendagens brukermedvirkning?

Helsedirektoratet er nå i oppstarten av et større retningslinjearbeid knyttet til brukermedvirkning i rus- og psykisk helsefeltet. Målsetningen med dette arbeidet er å lage kunnskapsbaserte råd og anbefalinger knyttet til brukermedvirkning på individ-, tjeneste- og systemnivå. Arbeidet skal naturligvis ha en bred forankring i relevante fag, og brukermiljøer. Vi legger derfor opp til bred medvirkning og planlegger innspillsprosesser via ulike workshoper og andre naturlige arenaer.

Nå skal vi sette sammen en prosjektgruppe bestående av bruker og pårørenderepresentanter, erfaringskonsulenter og fagpersoner. Bruker og pårørende representanter vil rekrutteres gjennom Bruker-rop som er Helsedirektoratets brukerråd på rus og psykisk helsefeltet. Imidlertid ønsker vi også representasjon fra to erfaringskonsulenter ansatt i tjenestene på rus- og psykiskhelsefeltet.

Vi planlegger fire til fem møter ut året med varighet fra to til fire timer, og noe arbeid mellom møtene. Arbeidet vil bli honorert etter statens satser hvis arbeidsgiver ikke dekker lønn under deltakelse. Jobber du som erfaringskonsulent og er dette noe DU har lyst å bidra inn i? Send en kort beskrivelse av hvem du er, og hvilken tjeneste du jobber i til: line.eikenes.langsholt@helsedir.no

Frist for å melde seg som representant er 20.04.2021

© 2020 Webinane All Rights Reserved.