Yrkesetiske retningslinjer – høring

Innspill til retningslinjer

Etter henvendelser fra våre medlemmer har Erfaringssentrum sett at yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter er etterspurt fra erfaringskonsulentene. Erfaringssentrum la derfor ned en arbeidsgruppe som bestod av Morten Brodahl, Susanne Albertine Davidsen og Organisasjonsrådgiver Andrea Holst. Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide et utkast til yrkesetiske retningslinjer for erfaringskonsulenter. Dette skal være retningslinjer som er gjeldende for medlemmer i Erfaringssentrum. Alle erfaringskonsulenter skal kunne kjenne seg igjen i og følge disse retningslinjene.

Send inn dine innspill

Nå trenger vi din hjelp. Hva tenker du om retningslinjene? Er det noe du savner?

Send dine innspill til info@erfaringssentrum.no innen 31.07.21. Tilbakemeldingene vil tas inn i det endelige arbeidet som deretter blir forsøkt vedtatt på årsmøtet i Erfaringssentrum i oktober.

 

Yrkesetiske prinsipper og verdier

Fagetiske prinsipper utgjør en presisering av den allmenne etikken som gjelder for erfaringskonsulenter. Gjennom sitt arbeid kommer erfaringskonsulenter opp i spesielle situasjoner som krever vanskelige etiske vurderinger. Erfaringssentrum sine yrkesetiske prinsipper skal sikre et felles verdigrunnlag for våre medlemmer. Dette for å kunne bidra til samfunnets og tjenestenes beste. Erfaringskonsulenter har på lik linje som annet helsepersonell plikt til å yte faglig forsvarlig helsehjelp.
Etikk i helse- og omsorgssektoren handler først og fremst om vår tilnærming til brukere, pasienter og pårørende. Erfaringskonsulenter skal fremme grunnleggende verdier som omsorg, trygghet og rettferdighet i tjenestene, særlig for de som trenger det mest. Hensikten med disse prinsippene er å bevisstgjøres som erfaringskonsulent og sikre at våre handlinger er i tråd med lovverk og yrkesetikk.

Vårt faglige grunnlag bygger på recoverytenkning. Recovery kan beskrives som en dypt personlig, unik prosess som innebærer en endring av ens holdninger, verdier, følelser, mål, ferdigheter og/eller roller. Recovery innebærer ny mening og nye mål for livet, og muligheter til å vokse og utvikle seg (Anthony, 1993)*. I recoveryorienterte psykisk helse og rus-tjenester er tilnærmingen at mennesker kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer.

Som erfaringskonsulent, som selv har erfart en personlig recoveryprosess, er det forventet at man skal være personlig og i stor grad være åpen om sine egne erfaringer. Dette vil kunne medføre ekstra utfordringer og muligheter i utførelsen av yrket. Det er derfor meget viktig å ha et bevisst forhold til når, hvor, hvordan, hvorfor, og i hvilken grad man skal dele av sine erfaringer. Erfaringskonsulenten skal sikre en almenngyldiggjøring av egen erfaring ved å invitere brukeren til dialog. Vi skal dele av vår erfaring uten å gå på akkord med egne grenser for hva vi er komfortabel med å dele av oss selv og egen historie.

Alle erfaringskonsulenter skal møte pasient/bruker og deres pårørende med respekt og omsorg. Vi skal som hjelpere lytte til brukeren og opptre med varsomhet, slik at vi ikke krenker vedkommende sin integritet og rett til å bestemme over eget liv. Som helsepersonell skal erfaringskonsulenter innrette seg og være seg bevisst sin egen kompetanses styrker og begrensninger. Erfaringskonsulenten skal ha forståelse for hvilke faglige kvalifikasjoner som er påkrevd for yrket. Samarbeid er essensielt, og erfaringskonsulenter skal på lik linje som annet helsepersonell søke bistand og henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Der hvor pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje i samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell.
De følgende prinsipper for erfaringskonsulentens yrkesutøvelse skal anses som likeverdige, og ingen av de yrkesetiske prinsippene har forrang fremfor et annet.

Yrkesetiske retningslinjer

1. Vi skal opptre respektfullt

Erfaringskonsulenten skal sikre en opplevelse av likeverdighet gjennom respektfull tilnærming til hver enkelt pasient, bruker og pårørende. Erfaringskonsulenten skal inneha en etisk grunnholdning preget av medmenneskelighet, menneskeverd og likeverd. Ingen må diskriminere brukere/pasienter eller kolleger, eller akseptere at andre gjør det. Vi motarbeider aktivt enhver form for stigmatisering i helse- og omsorgstjenestene. Pasient, bruker eller pårørende skal selv velge om hen tenker at involvering av en erfaringskonsulent kan være hensiktsmessig å benytte seg av.

2. Vi skal bidra til et godt arbeidsmiljø

Alle erfaringskonsulenter skal bidra aktivt til faglig og tverrfaglig samarbeid og til et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Vi skal videre bidra til at alle enkeltpersoner og yrkesgrupper kjenner seg verdsatt og respektert. Ingen må opptre krenkende overfor kolleger. Alle erfaringskonsulenter skal som profesjonelle yrkesutøvere ta ansvar for egen helse, trivsel og krav til arbeidsmiljø. Vi er bevisst på egne og kollegaers behov i en krevende yrkeshverdag og opptrer på en respektfull og konstruktiv måte i arbeidshverdagen. Vi opptrer på den måten vi selv ønsker å bli møtt.

3. Vi skal utvise profesjonalitet i utøvelsen av yrket

Vi skal følge de lover og retningslinjer som gjelder for egen arbeidsplass. Vi skal videre følge de til enhver tid gjeldende lover som gjelder vår yrkesutøvelse. Vi skal varsle om kritikkverdige forhold ved å benytte etablert tjenestevei. Vi avklarer med overordnede før vi uttaler oss som representant for arbeidsplassen. Ingen må utnytte eller dra fordel av sin relasjon til pasient/bruker. Vi skal møte vår arbeidshverdag med respekt for egen arbeidsplass og egen yrkesrolle. Vi skal ta ansvar for egen læring og holde oss faglig oppdatert slik at bruker/pasient kan bli møtt av profesjonelle hjelpere med relevant kunnskap og reflekterte holdninger. Vi skal delta aktivt og saklig i diskusjoner der faglige eller yrkesetiske verdier blir utfordret. Vi skal ansvarliggjøres og jevnstilles på lik linje som enhver yrkesutøver.

4. Vi skal være bevisst vår posisjon i kontakt med pasient/bruker

Alle erfaringskonsulenter skal ivareta brukeren/pasientens personvern og ikke dele fortrolige opplysninger uten eksplisitt samtykke fra vedkommende selv. Vi er bevisst at vår hjelperrolle kan skape tette relasjoner og er derfor oppmerksom på vårt ansvar for å sikre jevnbyrdighet. Vi fremholder viktigheten av å ha et forhold til oss selv og vår egen sårbarhet som sikrer forsvarlig atferd i yrkesutøvelsen. Vi er bevisst potensielle rollekonflikter i yrkesutøvelsen, og tar ansvar for slike situasjoner gjennom å tydeliggjøre hvem og hva vi representerer.

5. Vi skal bidra til en tydelig kommunikasjon

Vi skal kommunisere på en måte som skaper forståelse, tillit og åpenhet mellom hjelper og pasient/bruker/pårørende, og mellom kolleger. Vi skal ha et bevisst forhold til erfaringsdeling og alltid ha fokuset på pasient/brukers ønsker og uttrykte behov. Vi har et bevisst forhold til når, hvordan, hvorfor, og i hvilken grad vi skal dele av våre erfaringer. Vi skal være tydelig i kommunikasjonen uten å bli påtrengende og vise at pasient/bruker blir lyttet til og anerkjent for sine tanker, følelser og verdier. Vi ivaretar våre egne behov ved å kommunisere på en tydelig måte hva vi er komfortabel med å dele av vår levde erfaring. Vi skal aldri dele mer enn vi selv ønsker.

6. Vi skal bidra til det gode møtet mellom mennesker

Vi skal bidra til det gode møtet i samråd med våre kollegaer, gjennom å bruke av vår kompetanse på en god måte i møte med bruker/pasient/pårørende. Vi skal opptre med en holdning preget av empati og ydmykhet, og med respekt for den enkeltes opplevelse av egen situasjon. Vi er bevisst det unike ved den enkeltes historie, og dermed også at min historie ikke er din historie, og at mine følelser ikke er dine følelser. Vi er bevisst at vår bakgrunn kan ligge nærmere brukers opplevelse og vi opptrer aktpågivende og varsomt i bruken av vår egenerfaring. Dette innebærer at vi skal være bevisst vår egen forforståelse i møte med pasient/bruker og strebe etter å ikke basere oss for mye på egen erfaring.

7. Vi skal være en brobygger ved å fremme et godt samarbeid

Vi skal fungere som en brobygger i hjelpeapparatet ved å bruke egen kompetanse til å trygge bruker/pasient/pårørende i møter med hjelpeapparatet. Vi utviser en positiv holdning til våre kollegaer og jobber aktivt for gjensidig tillit og forståelse mellom pasient/bruker/pårørende og hjelpeapparatet. Brobyggerrollen innebærer muligheten til å være et bindeledd i kommunikasjonen mellom hjelper og pasient/bruker gjennom å ha forståelse for begge sider av saken. Vi skal med dette bidra til å redusere avstand mellom tjenestene og pasient/bruker/pårørende.

8. Vi skal arbeide for å fremme recoveryorientering i tjenestene

Recoverytenkning er erfaringskonsulentens fagområde. Vi skal bidra til at tjenestene jobber recoveryorientert overfor den enkelte pasient/bruker. Dette innebærer å oppmuntre til, og bistå bruker/pasient i å ta personlig ansvar for egen bedringsprosess. Vi skal hjelpe mennesker til å leve det livet de ønsker. Hva som er det riktige for den enkelte, er det bare personen selv som vet. Vi skal derfor strebe etter å tilby også metoder og innfallsvinkler vi selv ikke er tilhengere av dersom bruker/pasient opplever dette som hensiktsmessig i egen bedringsprosess. Erfaringskonsulenten skal understøtte og bidra til håp, mestring og livsmot hos pasient/bruker. Vi arbeider for å redusere avstanden mellom pasient/bruker og hjelper ved å peke på det som likegjør oss som mennesker, og ikke det som skiller oss. Relasjonen mellom bruker/pasient og tjenestene må derfor preges av likeverdighet, åpenhet, ærlighet og tillit. Vi skal strebe etter å sette bruker/pasientens behov først.

9. Vi skal fremme brukermedvirkning

Brukerinvolvering skal vektlegges på alle områder som omhandler yting av tjenester i helse- og omsorgssektor, på individnivå, tjenestenivå og systemnivå. Erfaringskonsulenten skal legge til rette for et godt samarbeid med bruker- og pårørendeorganisasjoner og institusjonens egne brukerrepresentanter/brukerråd. Vi arbeider aktivt for at pasienten/brukeren skal få en røst inn i egen behandling. Vi anerkjenner viktigheten av tillit til pasienten/brukerens og pårørendes vurderinger og uttrykte behov. Vi streber etter å involvere pårørende i samarbeid med bruker når dette er hensiktsmessig, og når bruker ønsker det. Vi skal bidra til at brukeren/pasienten/pårørende får nødvendig kunnskap om egne rettigheter, og legge til rette for samvalg gjennom å sikre at bruker/pasient/pårørende mottar tilstrekkelig informasjon på en forståelig måte.

10. Vi skal sikre involvering av pårørende

Pasienten/brukeren skal selv velge sin nærmeste pårørende. Bruker/pasient skal spørres om hvem som er ønsket som nærmeste pårørende og dette valget skal anerkjennes og respekteres. Vi skal bidra til å legge til rette for at den/de valgte pårørende får oppfølging og informasjon uavhengig av alder og familiær relasjon. Vi anerkjenner pårørende som en viktig ressurs inn i pasient/brukers recoveryprosess gjennom å bygge tilhørighet til eget liv utenfor hjelpeapparat.

© 2020 Webinane All Rights Reserved.